top of page

Vedtægter gældende fra november 2017.

§ 1 Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er Vive Bådelaug, og hjemsted er Vive.

 § 2 Klubbens formål.
Klubbens formål er at vedligeholde havnen med tilhørende arealer, udleje bådpladser m.m., samt fremme interessen for sejlads. Desuden styrke og fremme solidariteten blandt medlemmerne og varetage deres fælles interesser.

 

§ 3 Medlemskab.
Enhver person kan anmode om optagelse som medlem af Vive Bådelaug. Er man under 18 år kræves værges tilladelse.

 § 4 Bådpladser.
1. For at få tildelt en bådplads skal man være medlem af Bådelauget, samt have bopæl indenfor Vive Sogn. Dispensation fra denne regel kræver den ordinære general-forsamlings godkendelse.

 

2. Pladslejere med bopæl udenfor Vive Sogn, som har fået tildelt plads inden den 4. marts 1995 kan ikke opsiges under denne regel, men vil beholde retten til en bådplads uden ringere status end oprindelig.

 

3. Medlemmer der er optaget på klubbens medlemsliste efter den 1.6.2000, og som tilbydes og accepterer en bådeplads, skal betale det engangsindskud der står i laugets prisliste.Ved udmeldelse af bådelauget, kan der opnåes refusion af indskud på følgende vilkår: efter 1 års medlemskab tilbagebetales der 50 %, efter 2 års medlemskab tilbagebetales der 30 % , efter 3 år bortfalder ethvert refusionskrav, regnet fra betalingsdato. Speciel refusion indenfor det første år, kan gives i særlige tilfælde ved skriftlig ansøgning.

 

4. Et Medlem der ønsker en bådplads skal henvende sig til pladsudvalget for at blive optaget på ventelisten. Laugets pladsudvalg skal bestå at et bestyrelsesmedlem, samt to af generalforsamlingen valgte medlemmer,

 

5. Ventelisten slettes uden andet varsel pr. 31. marts hvert år. Kun medlemmer der senest den dag, - personligt eller skriftligt har meddelt udvalget en forsat interesse, beholder sin anciennitet på listen.

 

6. Bådpladser anvises af bestyrelsen, efter henstilling fra pladsudvalget og både må kun ligge på de anviste pladser.
Plads tildeles for et år ad gangen regnet fra standerhejsning dato. Plads fordelingen skal som minimum være færdig og ophængt i klubhuset senest 7 dage inden standerhejsning.

 

7. Omgruppering af pladser kan finde sted. Pladsudvalget skal udarbejde og foreslå den mest hensigtsmæssige fordeling af pladser. Der skal vægtes efter fartøjernes type og størrelse, samt tages skyldige hensyn til f.eks. fartøjernes anvendelse, eller ejernes alder og helbred.

 

8. Ønsker et medlem plads planen ændret, skal han henvende sig til pladsudvalget

 

9. I tilfælde af ubesatte pladser, kan medlemmer med tilknytning til lokal området, tildeles en midlertidig bådplads.

 

10. Lejemål for en midlertidig lejet plads udløber uden andet varsel pr. 31.marts hvert år.
En midlertidig lejet plads giver ingen præference, eller rykker medlemmets eventuelle status på ventelisten.

 

11. Medlemmer som uafbrudt i mere end fem år har lejet en midlertidig plads i havnen, har op til tre års pladsopsigelse, regnet fra opsigelses årets standerhejsnings dag.

 

12. Medlemmer der omfattes af ovenstående stk.11, kan ansøge general-forsamlingen om stemmeret.
Denne ret bortfalder hvis båd pladsen opgives eller mistes.

 

13. Der skal betales normal årlig leje og MV-bidrag af en midlertidig plads.

 

14. Bliver en bådplads ledig (pga. salg eller lign.), har vedkommende medlem ret til en bådplads i indtil 1 år, men bestyrelsen kan efter begrundet ansøgning give yderligere dispensation i op til 2 år. Meddelelse herom skal straks gives til bestyrelsen, som disponerer over pladsen i den ledige periode.

 

15. Et medlem kan ikke sælge eller på anden måde gøre en plads til genstand for handel.

 

16. Bestyrelsen kan efter ansøgning, ved dødsfald eller helbredssvigt, godkende at pladsen overdrages til ægtefælle eller arving I lige linie, såfremt vedkommende I forvejen er medlem af Vive Bådelaug – og har bopæl I Vive Sogn.

 

17. Såfremt bestyrelsen skønner, at en båd ligger udelukkende for at optage plads, uden nogen form for sejleraktivitet, kan retten til bådplads fortabes.

 

18. Usejlklare fartøjer kan ikke optage plads i vand eller på pladsen i mere end 1 år.

 

19. Ønskes en bådplads ikke benyttet i en sæson, har pladslejer pligt til at meddele bestyrelsen sin disposition inden 1. maj.

 

20. Såfremt en pladslejer ikke gør brug af sin plads inden 1. maj – uden meddelelse til bestyrelsen - kan vedkommende ikke regne med rådighed over den tildelte bådplads resten af sæsonen.

a. Medlemmer som ikke har deres båd i vandet pr. første juni, mister pladsen for resten af året

 

21. Hvis der er flere ejere af samme båd, kan medejere opnå fortrinsret til pladsen ved lejerens frafald, når følgende forudsætninger er opfyldt:

a. Samtlige ejere skal registreres ved tildeling af pladsen, og skal være medlem af Bådelauget, samt have bopæl i Vive sogn.

b. Samlejet skal have strakt sig over min. 2 år.

c. Dispensation fra disse regler skal forelægges generalforsamlingen,
som afgør sagen ved simpel afstemning.

 

22. Havnen opdeles i 4 zoner:

Zone I er forbeholdt joller med udenbordsmotor.

Zone II er for blandede bådtyper.

Zone III er primært for fiskejoller med indenbords motor.

Zone IV er primært for lystbåde.

 

23. Takster for bådpladser besluttes på den årlige generalforsamling. Et medlem kan højest opnå ret til 2 bådpladser – dog ikke i samme zone.

 

§ 5 Medlemskab.
Medlemskab giver ret til brug af havnens arealer, toiletter, terrasse, siddepladser, legeplads, pentanque, grill, mv.
Fri brug af slæbested til isætning og optagning af fartøj. Adgang til svajepladser – henlæggelse af 1 jolle uden motor, på den af Bådelaugets anviste plads.
Fri brug af fiske rensepladsen under nødvendig hensyntagen til andre brugere.

Der afholdes den første torsdag i oktober, samt første torsdag i februar hvert år, et medlemsmøde med bestyrelsen. Der skal være opslag herom på havnen mindst 14 dage før. Alle medlemmer kan deltage.

 

Fast forårs dagsorden.
a) Fastsætte dato for standerstrygning og optagning.
b) Præsentation af sommerens aktiviteter.

 Fast efterårs dagsorden.
a) Fastsætte dato for standerhejsning og isætning.
b) Fastsætte næste års arbejdsdage.
c) Præsentation af vinterens aktiviteter.
Herefter åben dagsorden.

 

§ 6 Udmeldelse - eksklusion.
1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer.

2. Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

3. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem midlertidigt, såfremt vedkommende overtræder vedtægterne. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om endelig eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

4. Er et medlem ekskluderet, skal vedkommendes ejendele fjernes fra klubbens plads og havn inden 14 dage. Er dette ikke sket, fjernes delene på det ekskluderede medlems ansvar og regning.

5. Et medlem der er ekskluderet af Bådelauget, kan kun optages som nyt medlem efter simpel flertalsafstemning på en efterfølgende ordinær generalforsamling.

§ 7 Kontingent og pladsleje.
Klubbens kontingent, MV-bidrag, pladsleje og skurleje fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og opkræves helårligt. Rykkergebyr kr. 50,-

 § 8 Ordinær generalforsamling.
1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Alle medlemmer kan deltage.

 

2. Medlemmer, der har fået tildelt bådplads og har betalt indskud har stemmeret.

 

3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

4. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i
november måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved meddelelse på hjemmesiden, samt opslag på opslagstavlen i klubhuset mindst 14 dage før.

 

5. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og medtages i den endelige dagsorden.

 

 

6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

 

7. Afstemningen foregår skriftligt på forlangende.

 

8. På generalforsamlingen vælges 3 mand til aktivitetsudvalget, som samarbejder med bestyrelsen

 

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
a. Velkomst.
b. Valg af dirigent.
c. Formandens beretning.
d. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
e. Indkomne forslag.
f. Forelæggelse af budget for det kommende år.
g. Valg af bestyrelse og suppleanter.
h. Valg af revisor.
i. Valg af aktivitetsudvalg og pladsudvalg.
j. Fastsættelse af kontingent, pladsleje, skurleje m.m.
k. Fremlægning af planer for arbejdsopgaver for den kommende sæson
l. Eventuelt.

 

§ 10 Bestyrelse - valg.
1. Laugets daglige ledelse består af en bestyrelse på fem personer, der vælges af general- forsamlingen. Bestyrelsens på lovlige måde vedtagne beslutninger, og i henhold dertil foretagne handlinger, forpligter klubben.

2. En valg periode er to år.

3. I lige årstal vælges to, i ulige år tre bestyrelsesmedlemmer.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og skal udpege formand, kasserer og sekretær, senest to uger efter generalforsamlingen. Dette, ligesom evt. ændringer skal meddeles ved opslag i klubhuset.

5. Valgbar til bestyrelsen er kun stemme-berettigede medlemmer med bopæl i Vive Sogn.
Dispensation fra denne regel kræver generalforsamlingens godkendelse.

6. Der afholdes bestyrelsesmøde når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer – eller 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom.

 

§ 12 Redskabsskure.
Redskabsskurene kan ikke fremlejes eller overdrages til andre. Ved lejeophør meddeles det bestyrelsen, som genudlejer efter eksisterende venteliste.
Almindelig vedligeholdelse af redskabsskurene afholdes af lejerne alene. Skurene males udvendigt hvert 3. år. Lejerne vælger selv en kontaktmand til bestyrelsen

 

§ 13 Forpligtigelser.
  Afløst af "Retningslinjer for Vive Havn"  besluttet på generalforsamlingen 4/11 2017

 

§ 14 Reglement, orden og klager.
Ethvert medlem er forpligtiget til at underkaste sig klubbens vedtægter, reglementer, og ordens regler for klubhus, havn og havneområde.
Henstilling og opfordringer fra havnefoged skal efterkommes, ligesom det er ethvert medlems pligt at værne og beskytte klubben’s omdømme, klubhuse, havn og havneområde.
Klager eller tvister af enhver art skal skriftligt indgives til bestyrelsen, der så i påkommende tilfælde træffer en beslutning. Bestyrelsens iflg. disse vedtægter således trufne afgørelser skal efterkommes, og kan ikke af noget medlem gøres til genstand for civilt søgsmål.

§

15 Forsikring.
Alle medlemmer, der har båd i havnen skal have båden ansvarsforsikret gennem laugets medlemskab af foreningen ”Danmarks Tursejler Forening”, eller kunne fremvise anden forsikrings ordning.

 

§ 16 Klubbens opløsning.
Bestemmelse om Bådelaugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
I tilfælde af Bådelaugets opløsning skal evt. formue, herunder fast ejendom og løsøre uddeles til det lokale fritids- og kulturliv.

 Vive havn & Bådelaug

Vedtægter
 • § 1 Klubbens navn og hjemsted.

 • § 2 Klubbens formål.

 • § 3 Medlemskab.

 • § 4 Bådpladser.

 • § 5 Medlemskab.

 • § 6 Udmeldelse - eksklusion.

 • § 7 Kontingent og pladsleje.

 • § 8 Ordinær generalforsamling.

 • § 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

 • § 10 Bestyrelse - valg.

 • § 11 Ekstraordinær generalforsamling.

 • § 12 Redskabsskure.

 • § 13 Forpligtigelser. Denne paragraf udgår pr.4/11 2017. Se Retningslinier for   Vive Havn.

 • § 14 Reglement, orden og klager.

 • § 15 Forsikring.

 • § 16 Klubbens opløsning

 • Printervenlig version

bottom of page